Kontroler weterynaryjny
Gostyń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
nd

Warunki pracy

1. praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.
2. praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
3. narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy,
4. brak windy i podjazdów,
5. brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących higieny pasz,
 • 2. realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz,
 • 3. raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz,
 • 4. czynności związane z nadzorem nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze na własne potrzeby,
 • 5. czynności związane z prowadzeniem rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem,
 • 6. czynności związane z nadzorem nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach,
 • 7. czynności związane z nadzorem nad stosowaniem dodatków paszowych,
 • 8. czynności związane z nadzorem nad obrotem pasz,
 • 9. aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,
 • 10. czynności związane z nadzorem nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,
 • 11. czynności związane z nadzorem nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych,
 • 12. czynności związane z nadzorem nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • 13. czynności związane z nadzorem nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • 14. czynności związane z nadzorem nad podmiotami stosującymi polepszacze gleby,
 • 15. czynności związane z nadzorem nad eksportem, importem, obrotem pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • 16. współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds. Pasz i Utylizacji oraz Farmacji w zakresie kompetencji,
 • 17. współpraca z innymi Powiatowymi Inspektorami ds. Pasz i Utylizacji w zakresie kompetencji,
 • 18. utrzymywanie roboczych kontaktów z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Handlową,
 • 19. współpraca z laboratoriami ZHW w zakresie kompetencji,
 • 20. współpraca z Powiatowym Inspektorem ds. Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia zwierzęcego w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z rzeźni, zakładów rozbioru itp.,
 • 21. prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • 22. aktualizacja list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji,
 • 23. organizowanie działań powiatowego inspektoratu weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniem i obrotem pasz oraz problematyką zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • 24. załatwianie spraw bieżących,
 • 25. informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wszelkich przekroczeniach „Kodeksu Karnego”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • odpis dyplomu
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
  ul. Nad Kanią 136
  63-800 Gostyń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane .
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

Kontroler weterynaryjny

Gostyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna