Kontroler skarbowy
Gdynia
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy do spraw analizy ryzyka i wymiany informacji międzynarodowej
w Dziale Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Międzynarodowej

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
• praca w zespole pod presją czasu
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek urzędu przystosowany do celów administracyjno-biurowych zgodnie
z wymogami bhp i p.poż. oraz osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy ryzyka dotyczącej zjawisk występujących w obszarze właściwości KAS.
 • Pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem zewnętrznym.
 • Zarządzanie ryzykami lokalnymi. Zarządzanie ryzykiem w obrocie międzynarodowym.
 • Udział w typowaniu podmiotów do kontroli celno - skarbowej.
 • Prowadzenie spraw dotyczących współpracy Naczelnika Urzędu z Szefem KAS i z Izbą w zakresie działań dotyczących zarządzania ryzykiem.
 • Analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych i celnych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub na stanowiskach związanych z obsługą dokumentów finansowo-księgowych lub na stanowiskach związanych z informatyką, analizą danych.
 • znajomość przepisów prawa proceduralnego i materialnego związanego z analizą ryzyka w zakresie typowania podmiotów do kontroli celno- skarbowej
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel oraz umiejętność korzystania z aplikacji analitycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, matematyczne, informatyczne lub inne o specjalności przydatnej do analizy ryzyka
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność interpretacji przepisów prawa, umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • komunikatywność, odporność na stres, łatwość formułowania myśli
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • wysoki stopień kreatywności, asertywności, zdolności rozwiązywania problemów
 • znajomość przepisów prawa podatkowego/celnego
 • znajomość zagadnień związanych z bazami i przetwarzaniem danych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami“ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

Proponowane wynagrodzenie 3.086,27 zł brutto.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.

Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem kandydata.
Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej
w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.”
Wymagane doświadczenie zawodowe powinno jednoznacznie wynikać z dołączonych dokumentów.

Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II - sprawdzian wiedzy
III - rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani
o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 58 30-09-732.

Kontroler skarbowy

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna