Kontroler skarbowy
Gdańsk
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy do spraw postępowania celnego
Dział Postępowania Celnego

Warunki pracy

• praca biurowa,
• praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych,
• praca w zespole pod presją czasu,
• praca jednozmianowa w porze dziennej,
• czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej,
• dwukondygnacyjny budynek z węzłem sanitarnym i parkingiem, pomieszczenie sanitarne, stanowisko pracy zorganizowane jest zgodnie z przepisami BHP.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wymiar należności celnych i podatków oraz innych opłat związanych z importem towarów: - kontrola zgłoszeń celnych na wniosek importera i z urzędu, - prowadzenie postępowań w zakresie opłat w sprawach celnych, elementów służących do naliczania należności celnych (klasyfikacja taryfowa, wartość celna, pochodzenie towarów) oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, - prowadzenia postępowań dotyczących zwolnień z należności celnych, - prowadzenie postępowań dotyczących podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi,
 • Obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem: - wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu pracy Działu,
 • Prowadzenie rejestrów spraw w systemach informatycznych i obsługa systemów funkcjonujących w komórce organizacyjnej,
 • Właściwe zabezpieczanie dokumentów oraz mienia i pomieszczeń komórki organizacyjnej, zarówno w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu,
 • Zapoznawanie się na bieżąco z nowymi regulacjami prawnymi oraz potwierdzanie przyjęcia ich do wiadomości,
 • Racjonalna obsługa i prawidłowa eksploatacja sprzętu powielającego, komputerowego, oprogramowania i innego wyposażenia, będącego na stanie Działu,
 • Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitości postępowania w komórce.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej, prawa celnego, materialnego i proceduralnego,
 • łatwość komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami“ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Proponowane wynagrodzenie 3086,27 zł. brutto.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem kandydata.
Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.”
Wymagane doświadczenie zawodowe powinno jednoznacznie wynikać z dołączonych dokumentów.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów,
II - sprawdzian wiedzy,
III - rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani
o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 58 300-97-32.

Kontroler skarbowy

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna