Kontroler skarbowy
Lublin
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Drugi Referat Spraw Wierzycielskich

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Kontakt z klientem zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Sądowej 5 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postepowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznych, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych
 • Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postepowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji
 • Inicjowanie i udział w postępowaniu wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich
 • Inicjowanie i udział w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości
 • Inicjowanie i udział w postępowaniach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanych, w tym po umorzeniu administracyjnego lub sądowego postępowania egzekucyjnego
 • Ocena i analiza ryzyka dotyczącego braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia
 • Podejmowanie innych działań służących zabezpieczeniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu, organami podatkowymi, jednostkami samorządowymi i innymi instytucjami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, administracyjnego, cywilnego, upadłościowego i naprawczego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o komornikach i egzekucji sądowej, o księgach wieczystych i hipotece, finansach publicznych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności negocjacji, asertywność
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz rozładowywania sytuacji konfliktowych
 • umiejętność właściwej komunikacji interpersonalnej
 • kreatywność, umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub podyplomowe kierunkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu postępowania selekcyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. Wynik naboru będzie zamieszczony na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl
w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów.
CV, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą
i podpisem. W PRZYPADKU BRAKU WŁASNORĘCZNEGO PODPISU POD LISTEM MOTYWACYJNYM, CV ORAZ OŚWIADCZENIAMI LUB W PRZYPADKU ZŁOŻENIA PRZEZ KANDYDATA OŚWIADCZEŃ O INNEJ TREŚCI NIŻ WSKAZANE W OGŁOSZENIU, OFERTA ZOSTANIA UZNANA JAKO NIESPEŁNIAJĄCA WYMOGÓW FORMALNYCH - wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wzory oświadczeń.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 3080 zł.
Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, wprowadzoną zarządzeniem nr 45/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2018 r., dostępną na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydat wskazany do zatrudnienia podlega ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 464-24-44, (81) 452-24-78.

Kontroler skarbowy

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna