Kontroler skarbowy
Gorzów Wielkopolski
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy do spraw postępowań przygotowawczych
w Pierwszym Dziale Dochodzeniowo – Śledczym w Gorzowie Wlkp.

Warunki pracy

praca w terenie
nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
zagrożenie korupcją
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
w budynku urzędu w Gorzowie Wlkp. bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów
praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w zakresie postępowania wykonawczego w sprawach o wykroczenia skarbowe, przestępstwa skarbowe
 • wykonywanie czynności służbowych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych
 • prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji 
<br>lub 1 rok w obszarze prawa podatkowego lub celnego lub karnego
 • znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • znajomość ustawy Kodeks karny skarbowy
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania karnego
 • znajomość ustawy Kodeks karny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego i celnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra
  Z dopiskiem na kopercie: OFERTA PRACY NR 43543

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, numer ogłoszenia.
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze-> Załatw sprawę.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni (e-mailem lub telefonicznie) o terminie dalszego etapu naboru. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, wpływu) nie będą rozpatrywane.
Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
Nabór odbędzie się w siedzibie Lubuskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 660 557 017.
Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z:
- art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy tylko osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

Kontroler skarbowy

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna