Kontroler skarbowy
Białystok
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy do spraw obsługi podatników w zakresie rejestracji działalności gospodarczej
w Dziale Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno- biurowa
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk
– użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
– zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– występują bariery architektoniczne: budynek jest pięciopiętrowy , węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo ,
– winda jest niedostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie, rejestrowanie na podatek VAT ze zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R i VAT-R/UE osób fizycznych w systemie SRC-KEP i POLTAX, przeprowadzanie czynności wyjaśniających i sprawdzających, dotyczących poprawnej rejestracji na podatek VAT.
 • Prowadzanie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się (przedsiębiorców).
 • Weryfikowanie a nastepnie wykreślanie z urzędu podatników z rejestru podatników VAT i VAT UE.
 • Obsługiwanie podatników: udzielanie informacji oraz służenie pomocą w poprawnym i kompletnym wypełnianiu obowiązków związanych ze zgłaszaniem rozpoczęcia działalności gospodarczej i aktualizacją danych rejestracyjnych.
 • Przeprowadzanie oględzin adresów miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w związku z rejestracją na podatek VAT.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej lub podatkowej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji i sposobu rozliczania podatku VAT
 • Znajomość przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Znajomość przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorcy
 • Znajomość przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców w zakresie poprawnej rejestracji/aktualizacji danych w Urzędach Skarbowych
 • Komunikatywność
 • Odpornosć na stres
 • Umiejętności analityczne
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze wymiaru/poboru podatku
 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- test wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto - 3 450,49 zł miesięcznie.

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH ZOSTANĄ ODRZUCONE.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.

Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego - testu wiedzy merytorycznej.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie BIP pod adresem:
http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 60 25.

Kontroler skarbowy

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna