Praca Konsultant

Dodano: 13.10.2021
Konsultant
Lublin
Urząd Statystyczny w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Konsultant do spraw analiz i opracowań statystycznych
w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych

Warunki pracy

częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi konsultacje oraz szkolenia wewnętrzne w celu podnoszenia kompetencji językowych w mowie i piśmie w zakresie języka angielskiego pracowników Urzędu
 • tłumaczy wybrane publikacje określone w planie wydawniczym Urzędu oraz GUS oraz inne opracowania na język angielski w celu udostępnienia ich szerszemu gronu obiorców
 • kontroluje oraz opiniuje publikacje i inne opracowania w wersji anglojęzycznej w celu zapewnienia poprawności językowej tłumaczeń
 • udziela wsparcia merytorycznego (pod względem językowym) pracownikom ośrodków specjalizacyjnych Urzędu w kontaktach międzynarodowych w celu zapewnienia standardów obowiązujących w urzędach statystycznych
 • współpracuje z ośrodkami specjalizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowania terminologii specjalistycznej z obszaru specjalizacji Urzędu w celu ujednolicenia terminologii stosowanej w opracowaniach
 • prowadzi nadzór merytoryczny korespondencji wychodzącej z Urzędu w języku angielskim w celu zapewnienia poprawności językowej korespondencji z jednostkami zagranicznymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu filologii angielskiej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze nauczania języka angielskiego i/lub tłumaczeń na język angielski
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • wiedza z zakresu organizacji i prowadzenia szkoleń
 • wiedza z zakresu tłumaczenia publikacji na język angielski
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (przede wszystkim: MS Word)
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • dokument potwierdzający uprawnienie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Stanisława Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin
  Aplikuj
  platforma ePUAP

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Urząd Statystyczny w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych
  w innych miejscach,
 • Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”. 
 • Pod adresem internetowym bip.stat.gov.pl/urzad statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/ umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej. 
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu. 

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Konsultant
Lublin
Służba Cywilna