Konserwator archiwalny
Radom
Archiwum Państwowe w Radomiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Konserwator archiwalny do spraw konserwacji i zabezpieczania technicznego zasobu
Oddział I Opracowania i Zabezpieczenia Zasobu

Warunki pracy

Praca przy materiałach archiwalnych - warunki uciążliwe ze względu na występowanie czynników alergogennych oraz konieczność przemieszczania znacznych ciężarów.
Praca z chemikaliami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Konserwacja materiałów archiwalnych w celu zabezpieczenia ich podłoża i informacji w nich zawartych
 • Przygotowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji
 • Systematyczna kontrola i korekta warunków przechowywania materiałów archiwalnych w celu zapewnienia optymalnych warunków ich przechowywania
 • Analiza stanu zachowania i warunków przechowywania materiałów archiwalnych w magazynach archiwalnych w celu określenia przyczyn ewentualnych niekorzystnych zmian i określenia potrzeb profilaktyczno-konserwatorskich
 • Prace introligatorskie w stosunku do materiałów archiwalnych w celu zabezpieczenia ich stanu technicznego
 • Kontrole stanu zachowania materiałów archiwalnych proponowanych do przejęcia z przedpola archiwalnego i przekazywanych w formie darów lub ofert zakupu w celu określenia potrzeb profilaktyczno-konserwatorskich
 • Wykonywanie zabiegów w zakresie dezynfekcji powierzchni (półki, szuflady) przechowywania materiałów archiwalnych w magazynach archiwalnych w celu zapewnienia optymalnych warunków ich przechowywania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Przeszkolenie z zakresu konserwacji papieru i skóry
 • Znajomość języka obcego - rosyjski (rozumienie tekstu)
 • Znajomość przepisów archiwalnych
 • Znajomość przepisów w zakresie konserwacji i profilaktyki
 • Dokładność i precyzja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomienie o terminie postępowania związanego z naborem telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.
Dokumentów nie odsyłamy, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Wynagrodzenie od 3.000 zł do 3.200 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 48 377 90 56

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Konserwator archiwalny

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna