Kierownik zespołu
Gdańsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

Kierownik poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik zespołu do spraw administracyjnych
Zespół ds. administracyjnych

Warunki pracy

-praca administracyjna w siedzibach urzędu
-praca przy komputerze
- biuro w Pruszczu Gd. znajduję się na parterze
-biuro w Gdańsku znajduję się na 1 p., bez windy
-wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie obiektami i majątkiem ruchomym
 • nadzór i zarządzanie zespołem ds. administracji, w tym nadzór nad funkcjonowaniem sekretariatów
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz inwentaryzacji środków trwałych przy pomocy specjalnych programów komputerowych
 • sporządzanie umów oraz realizacja zakupu materiałów i usług
 • opracowanie planów w zakresie inwestycji remontów i konserwacji
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez PLW z zakresu spraw administ.-gospod. oraz ścisła wspołpraca z Główną Księgową w tym zakresie
 • prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw , konserwacji pomieszczeń i urządzeń biurowych
 • przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami
 • nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę przez firmy zewn.
 • udział w komisjach odboiru robót oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji
 • zapewnienie wsparcia administracyjnego w obszarze IT pozostałym pracownikom firmy, nadawanie uprawnień nowym pracownikom, zakladanie kont,wprowadzanie stosownych zmian
 • pośrednictwo w zakupie sprzętu oraz wyposażenia IT

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • znajomość zagadnień związanych z administrowaniem budynkiem
 • praktyczna znajomość Prawa zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość obsługi komputera, programów komputerowych ( Word, Exel itp) a także umiejętność obsługi programów specjalnych
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenia i umięjętności w kierowaniu zespołem, umiejętność pracy w zespole
 • zdolności interpersonalnych, organizacyjnych
 • dyspozycyjność i zaangażowanie
 • znajomość obcego języka mile widziana
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wojska Polskiego 16
  83-000 Pruszcz Gdański

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ofert dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie prowadzona w formie elektronicznej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
UWAGA!
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną (COVID-19) dokumenty proszę składać listownie lub drogą elektroniczną. Jednocześnie mając na względzie powyższe Powiatowy Lek.Wet. zastrzega prawo do wycofania powyższej oferty.
Kierownik zespołu
Gdańsk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna