Praca Kierownik sekcji

Dodano: 01.11.2021
Kierownik sekcji
Gdańsk
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik sekcji do spraw planowania, koordynowania i sprawowania nadzoru pracy Sekcji Wsparcia Technicznego
w Wydziale Transportu

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór, planowanie i organizacja zadań związanych z właściwym funkcjonowaniem prac naprawczych i obsługowych sprzętu transportowego;
 • koordynacja i realizacja czynności kontrolnych w ramach nadzoru nad prowadzeniem gospodarki transportowej w jednostkach woj. pomorskiego;
 • nadzorowanie nad przestrzeganiem technologii obsług i napraw sprzętu transportowego oraz doradztwo techniczne;
 • współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami terenowymi;
 • sporządzanie projektów decyzji zarządzeń zakresu gospodarki transportowej oraz prawidłowością przygotowywanych materiałów dotyczących planowanych postępowań o zamówienia publiczne na zakup części zamiennych do pojazdów;
 • koordynowanie i nadzorowanie pracowników Sekcji Wsparcia Technicznego;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub 3 lata na stanowisku kierowniczym
 • asertywność, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • umiejętność przekonywania i negocjacji;
 • organizacja pracy własnej;
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki transportowej, a także za zakresu finansów publicznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie: ok. 4 870 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!! Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie . Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!! Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 74 15-327, 47 74 15-186

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Kierownik sekcji
Gdańsk
Służba Cywilna