Kierownik sekcji
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik sekcji do spraw materiałów pędnych i smarów
w Wydziale Transportu

Warunki pracy

- praca kancelaryjno-biurowa oraz koordynacyjno-nadzorcza na obiektach siedziby urzędu
- okresowo praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy)
- kontakt z instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi
- realizowanie nadzoru wewnętrznego w siedzibach terenowych urzędu
- stanowisko decyzyjne-stres
- praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
- narzędzia pracy: komputer- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, telefon, fax
- w głównej siedzibie urzędu (budynek wielokondygnacyjny) znajduje się winda ułatwiająca dostęp do poszczególnych pięter dla osób niepełnosprawnych
- ograniczona możliwość poruszania się dla osób niepełnosprawnych w miejscu realizacji codziennych zadań służbowych urzędu (budynek dwukondygnacyjny)- brak windy
- w miejscu realizacji codziennych zadań służbowych urzędu brak toalet przystosowanych dla inwalidów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań rzeczowych z zakresu gospodarki materiałami pędnymi i smarami w garnizonie dolnośląskim oraz kolumny transportowej KWP we Wrocławiu
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania kolumny transportowej KWP we Wrocławiu pod kątem realizacji zadań nałożonych na Wydział Transportu KWP we Wrocławiu
 • organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia KWP, KMP, KPP w materiały pędne i smary poprzez planowanie rzeczowo-finansowe, ustalanie limitów finansowych oraz ich korekt, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych i innych powoływanych na podstawie decyzji kierownika jednostki, w celu właściwej realizacji zakupów
 • monitorowanie, analizowanie i kontrolowanie bieżącego zużycia materiałów pędnych i smarów przez wszystkie jednostki Policji garnizonu dolnośląskiej Policji w świetle zasad racjonalizacji, celowości i gospodarności
 • planowanie, prowadzenie i analiza efektów pracy w ramach nadzoru instancyjnego w zakresie gospodarki materiałów pędnych i smarów przez komórki i jednostki podległe KWP we Wrocławiu
 • nadzorowanie gospodarki magazynowej oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowością zabezpieczeń technicznych obiektu stacji paliw, magazynów materiałów pędnych i smarów KWP we Wrocławiu, zapewnienie w tym zakresie właściwego zabezpieczenia warunków bhp i ppoż.
 • planowanie, organizowanie i zapewnienie właściwego przygotowania inwentaryzacji i wybrakowań materiałów pędnych i smarów, składników majątkowych kolumny transportowej KWP we Wrocławiu
 • prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi (mpis) wytwarzanymi przez służbową Stację Paliw, Stacje Obsługi Samochodów KWP we Wrocławiu i prowadzenie w tym zakresie nadzoru

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w zakresie zarządzania zespołem ludzkim i składnikami majątkowymi
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania materiałami pędnymi i smarami
 • dyspozycyjność
 • posiadanie prawa jazdy kat. B- kierowanie pojazdami samochodowymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe: 10 lat pracy zawodowej
 • dostęp do informacji niejawnych
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • znajomość przepisów szczególnych regulujących pracę kierowców

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Kadr ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław lub składać osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KWP we Wrocławiu–wejście od ul. Podwale 31-33 od poniedziałku do piątku między g.8.00 a 15.00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,9229 (co stanowi kwotę 3 603, 21zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.

Kierownik sekcji

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna