Kierownik referatu
Łódź
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik referatu
Kadrowo-Płacowego w Wydziale Obsługi

Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Łodzi z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- szkolenia oraz możliwość dalszego rozwoju kompetencji zawodowych
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie
Wynagrodzenie brutto : minimum płaca zasadnicza 5.079,89 zł + dodatek stażowy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
- czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
- samodzielne pomieszczenie pracy, telefon stacjonarny, telefon tzw. komórkowy
- praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w zespole, często pod presją czasu,
- sytuacje stresowe w związku z obsługą klienta wewnętrznego (pracowników)
Budynek urzędu i jego wyposażenie (windy, łazienki) zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie kilkuosobowym zespołem,
 • prowadzenie całości zagadnień w zakresie płacowym ,
 • ustalanie, naliczanie, rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków (w tym dokonywanie potrąceń) oraz innych wypłat dokonywanych na rzecz pracowników, a także pochodnych od tych wynagrodzeń i wypłat,
 • sporządzanie „paczek” dokumentów przelewowych i deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej za pomocą programu PŁATNIK,
 • sporządzanie „paczek” dokumentów przelewowych i deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, dokonywanie rozliczeń, przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego,
 • kontrolowanie zaangażowania wydatkowanych kwot w ramach naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie miesięcznej informacji o stopniu realizacji budżetu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w celu przedstawienia ich Dyrektorowi Urzędu (potwierdzanie wykonania realizacji budżetu w ramach paragrafów dot. wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń z główną księgową w celu uniknięcia niezgodności wykonania budżetu na dany rok
 • sporządzanie rocznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ,
 • sporządzanie zestawień do planów stanowiących podstawę do ujęcia w planie na dany rok i sprawozdań budżetowych dotyczących wynagrodzeń, zatrudnienia oraz sporządzanie pozostałych sprawozdań, a w szczególności sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • wystawianie druków Rp-7 dla byłych pracowników oraz pracowników przechodzących na emeryturę,
 • wystawianie zaświadczeń dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osiągniętych dochodach pracowników pobierających emeryturę lub rentę,
 • sporządzanie planów regulacji płac, podwyżek i przeszeregowań,
 • obsługiwanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego – QUORUM (moduły z obszaru działania Referatu Kadrowo – płacowego),
 • nadzór na całością spraw związanych z obsługą kadrową pracowników,
 • nadzór nad prowadzeniem procesów rekrutacyjnych,
 • nadzór nad całością spraw związanych ze szkoleniami pracowników,
 • przygotowywanie raportów i analiz na polecenie Dyrektora ,
 • przygotowywanie procedur i wewnętrznych aktów prawnych z obszaru obsługi kadrowej, płacowej i szkoleniowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze kadry i płace
 • znajomość przepisów ZUS, podatkowych, Kodeksu Pracy, Ustawy o Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • biegła znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office,
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej oraz pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność obsługi programu kadrowo – płacowego oraz ZUS – Płatnik,
 • umiejętność wypełniania druków ZUS i podatkowych,
 • umiejętność komunikacji i kierowania zespołem oraz organizacji pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w kierunku prawa pracy, ekonomii lub ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność obsługi zintegrowanego systemu QUORUM

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Narutowicza 75
  90-132 Łódź
  lub mail: Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Brak powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone można odebrać osobiście w Referacie Kadrowo-Płacowym ( pok.104), pozostałe zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru. Prosimy o przesyłanie dokumentów na maila : Aplikuj lub wysyłanie pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem " Rekrutacja do Referatu Kadrowo-Płacowego na stanowisko Kierownika Referatu" .
Kierownik referatu
Łódź
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna