Kierownik kancelarii tajnej
Elbląg
Komenda Miejska Policji w Elblągu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej do spraw koordynacji i obiegu dokumentów niejawnych w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu
w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, czas pracy - 8 godzin, system pracy jednozmianowy, w budynku brak podjazdów i windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracownikami wykonującymi zadania związane z rejestracją i obiegiem dokumentów niejawnych,
 • koordynowanie pracy kancelarii tajnej,
 • prowadzenie rejestru dzienników, książek ewidencyjnych i teczek oraz rejestru niejawnych aktów prawnych,
 • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem stempli i pieczęci bedących na wyposażeniu kancelarii tajnej,
 • nadzór nad właściwym oznaczaniem dokumentów niejawnych i ich obiegiem,
 • rozliczanie pracowników i policjantów z dokumentacji niejawnej w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub służby.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.),
 • kreatywność,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne",
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzajaca przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Elblągu
  ul. Tysiąclecia 3
  82-300 Elbląg
  z dopiskiem: Kierownik Kancelarii Tajnej Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Elblągu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
-oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
-oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie,
-złożone dokumenty nie będą zwracane,
-w ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych, adresu do korespondencji,
-kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych) określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji,
-zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

TECHNIKI I METODY NABORU:
-weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
-test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
-rozmowa kwalifikacyjna,
-proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2227,81 zł. + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2017 poz. 1889),
-publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata,
-dodatkowe informacje tel. 55 230-12-39.Kierownik kancelarii tajnej

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna