Kierownik kancelarii tajnej
Wolsztyn
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i koordynowanie pracy kancelarii tajnej
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie działania kancelarii tajnej
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych
 • Prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, w którym są ewidencjonowane obowiązujące akty prawne zawierające informacje niejawne, a także udostępnianie tych przepisów lub ich wydawanie na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • Odnotowywanie zmiany zniesienia klauzul tajności lub przedłużenia, skracania okresu ochrony dokumentów niejawnych w dokumentacji
 • Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dokumentów niejawnych, znajdujących się w kancelarii tajnej
 • Informowanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych, wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów bądź innych nieprawidłowościach związanych z ochroną informacji niejawnych
 • Prowadzenie składnicy akt jednostki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność redagowania pism
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
  ul. Dworcowa 1
  64-200 Wolsztyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie według mnożnika 1,200 kwoty bazowej tj. 2248,61 zł brutto + wysługa lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 347 5325.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia osobistego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kierownik kancelarii tajnej

Wolsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna