Kierownik działu
Przemyśl
Archiwum Państwowe w Przemyślu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik działu do spraw aministracyjno-kadrowych
Dział Administracji i Kadr

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- wymagana obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się winda,
- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw osobowych, w tym spraw związanych z nawiązaniem stosunku pracy, z jego zmianą, ustaniem stosunku pracy i świadczeń emerytalno-rentowych,
 • opracowanie opinii, wyjaśnień i wytycznych w zakresie spraw kadrowych ze stosunku pracy.
 • nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników, oraz ustalanie prawa do urlopu i wymiaru urlopu,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa do dodatków za staż pracy i nagród jubileuszowych
 • rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków z zakresu prawa pracy i stosunku służbowego
 • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Archiwum w zakresie administracyjnym
 • planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Działu Administracji i Kadr
 • sporządzanie planów i sprawozdań z obszaru administracji i kadr
 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami budowlanymi, remontami oraz z zakupami inwestycyjnymi i bieżącymi
 • prowadzenie dokumentacji obiektów, prowadzenie i nadzorowanie spraw z zakresu przeglądów i zabezpieczenia
 • organizowanie, nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu naboru pracowników oraz uczestniczenie w pracach zespołu ds. rekrutacji
 • przeprowadzanie postępowań w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych na rzecz Archiwum Państwowego w Przemyślu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz postępowań niewymagających stosowania ustawy, w tym m.in. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych postępowań, kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i opisywanie faktur
 • prowadzenie ewidencji majątku Archiwum Państwowego w Przemyślu w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz składników ewidencjonowanych ilościowo, w tym sporządzanie sprawozdań, oznakowywanie i likwidacja składników majątku
 • prowadzenie niezbędnej obsługi administracyjnej Urzędu związanej m.in. z użytkowaniem siedziby
 • prowadzenie we współpracy z Działem finansowo-księgowym ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz przeprowadzanie ich okresowych inwentaryzacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy (ustawa o służbie cywilnej, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy, ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych typu MS Windows, MS Office i sprzętów peryferyjnych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora danych
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość zastosowania elektronicznego zarządzania dokumentem

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutt 3200,00 zł + dodatek stażowy.

Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację; możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”; w zależności od niektórych kompetencji pracownika dodatek zadaniowy, pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach), ubezpieczenie grupowe.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Kierownik Działu Administracji i Kadr " wraz z podaniem nr ogłoszenia BIP.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
C.V, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja nadesłanych ofert
- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych (fakultatywnie)
- rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu
16 670 35 38 w godz. 8 00 - 14 00.

Kierownik działu

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna