Interim Menedżer ds. Operacyjnych
Rzeszów
#179454


<div><strong>Podkarpackie Centrum Innowacji</strong> Sp. z o.o buduje Podkarpacki ekosystem innowacji i startup&oacute;w poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami. Jest facylitatorem i łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Pracuje z firmami, instytucjami naukowymi, uczelniami, środowiskiem studenckim i startupami.&nbsp; Inwestuje w projekty badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych. Stwarza przestrzeń prototypowania oraz społeczność student&oacute;w, startup&oacute;w i k&oacute;ł naukowych.</div> <div></div> <div><strong>Zakres obowiązk&oacute;w:</strong></div> <div> <ul> <li><strong>Opracowanie strategii budowy i rozwoju działu operacyjnego firmy;</strong></li> <li><strong>Zarządzanie operacyjne oraz koordynacja działań pracy wszystkich dział&oacute;w w firmie&nbsp; poprzez bieżące kierowanie firmą, nadzorowanie oraz optymalizację kluczowych proces&oacute;w;</strong> <ul> <li>Odpowiedzialność za stworzenie i wdrożenie proces&oacute;w zarządczych, biznesowych i operacyjnych firmy, w tym ich identyfikacja, definiowanie, planowanie, wdrażanie oraz kontrola.</li> <li>Przygotowanie i udział w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunk&oacute;w rozwoju działalności operacyjnej.</li> <li>Bezpośredni nadz&oacute;r nad pracą działu oraz stała wsp&oacute;łpraca z dyrektorami innych dział&oacute;w.</li> <li>Odpowiedzialność za rozw&oacute;j działalności pionu operacyjnego Sp&oacute;łki oraz jego zespoł&oacute;w.</li> <li>Zbudowanie i zarządzanie systemem komunikacji wewnątrz firmy.</li> <li>Odpowiedzialność za rozw&oacute;j personelu i tworzenie pozytywnej atmosfery w zespole dla osiągnięcia założonych cel&oacute;w.</li> <li>Odpowiedzialność za budowę kultury pracy opartej na wartościach<br /> i ciągłym doskonaleniu.</li> <li>Zarządzanie zespołem operacyjnym, kształtowanie system&oacute;w motywacyjnych i ustalanie wynagrodzeń.</li> <li>Zarządzanie zewnętrznymi podwykonawcami i doradcami w zakresie prawa pracy i BHP.</li> <li>Przygotowywanie budżetu oraz cel&oacute;w pionu operacyjnego w okresach miesięcznych i rocznych (3 lata).&nbsp;</li> </ul> </li> <li><strong>Odpowiedzialność za rachunek zysk&oacute;w i strat oraz płynność;&nbsp;</strong></li> <li>Nadz&oacute;r nad tworzeniem rocznych i miesięcznych plan&oacute;w finansowych i ich realizacją w zakresie pionu operacyjnego.</li> <li>Stworzenie i wykorzystywanie narzędzi do bieżącego monitorowania wynik&oacute;w firmy.</li> <li>Odpowiedzialność za kontrolę koszt&oacute;w działalności i optymalizację koszt&oacute;w pionu operacyjnego.</li> <li>Nadz&oacute;r nad pracą działu finansowego, monitorowanie płynności i wynik&oacute;w firmy.</li> <li>Przedkładanie Zarządowi propozycji decyzji inwestycyjnych.</li> <li>Nadz&oacute;r nad procesami zakupowymi.</li> <li>Zarządzanie rozliczaniem projekt&oacute;w.</li> <li>Zarządzanie przetargami publicznymi.&nbsp;</li> <li>Dbałość o formalno-prawną zgodność wszystkich aspekt&oacute;w działalności firmy z obowiązującymi przepisami.</li> <li>Wsp&oacute;łpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla firmy<br /> w zakresie jej działalności operacyjnej.&nbsp;</li> <li><strong>&nbsp;Reprezentowanie firmy na zewnątrz;</strong></li> <li><strong>Inne zadania wspierające misję PCI.</strong></li> </ul> </div>


<div> <ul> <li>Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, biznes, zarządzanie, psychologia organizacyjna, MBA);</li> <li>Znajomość i doświadczenie w zakresie Prawa Zam&oacute;wień Publicznych;</li> <li>Znajomość uwarunkowań funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego;</li> <li>Umiejętność kierowania zespołem&nbsp; i sprawne organizowanie oraz planowanie pracy podwładnych;</li> <li>Umiejętności przyw&oacute;dcze;&nbsp;</li> <li>Inicjatywa w podejmowaniu działań;&nbsp;</li> <li>Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;</li> <li>Doskonała komunikacja interpersonalna i zdolność nawiązywania kontakt&oacute;w;</li> <li>Umiejętność samokontroli oraz podejmowanie szybkich i trafnych decyzji nawet w sytuacji, gdy brak jest pełnych przesłanek do ich podjęcia, a ponadto zdolność przekonywania do swoich racji;</li> <li>Umiejętność pracy zespołowej;</li> <li>Kreatywność i samodzielność;</li> <li>Samokontrola i umiejętność zachowania niezależnością własnych opinii i sąd&oacute;w;</li> <li>Umiejętność pracy pod presją czasu i rzetelność;</li> <li>Umiejętność realizacji cel&oacute;w i zapewnienie terminowej realizacji zadań.</li> </ul> <p>&nbsp;<strong>Dodatkowe atuty:&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Mobilność</li> <li>Znajomość języka angielskiego</li> </ul> </div>


Interim Menedżer ds. Operacyjnych

Zakres obowiązków:

 • Opracowanie strategii budowy i rozwoju działu operacyjnego firmy;
 • Zarządzanie operacyjne oraz koordynacja działań pracy wszystkich działów w firmie  poprzez bieżące kierowanie firmą, nadzorowanie oraz optymalizację kluczowych procesów;
  • Odpowiedzialność za stworzenie i wdrożenie procesów zarządczych, biznesowych i operacyjnych firmy, w tym ich identyfikacja, definiowanie, planowanie, wdrażanie oraz kontrola.
  • Przygotowanie i udział w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków rozwoju działalności operacyjnej.
  • Bezpośredni nadzór nad pracą działu oraz stała współpraca z dyrektorami innych działów.
  • Odpowiedzialność za rozwój działalności pionu operacyjnego Spółki oraz jego zespołów.
  • Zbudowanie i zarządzanie systemem komunikacji wewnątrz firmy.
  • Odpowiedzialność za rozwój personelu i tworzenie pozytywnej atmosfery w zespole dla osiągnięcia założonych celów.
  • Odpowiedzialność za budowę kultury pracy opartej na wartościach
   i ciągłym doskonaleniu.
  • Zarządzanie zespołem operacyjnym, kształtowanie systemów motywacyjnych i ustalanie wynagrodzeń.
  • Zarządzanie zewnętrznymi podwykonawcami i doradcami w zakresie prawa pracy i BHP.
  • Przygotowywanie budżetu oraz celów pionu operacyjnego w okresach miesięcznych i rocznych (3 lata). 
 • Odpowiedzialność za rachunek zysków i strat oraz płynność; 
 • Nadzór nad tworzeniem rocznych i miesięcznych planów finansowych i ich realizacją w zakresie pionu operacyjnego.
 • Stworzenie i wykorzystywanie narzędzi do bieżącego monitorowania wyników firmy.
 • Odpowiedzialność za kontrolę kosztów działalności i optymalizację kosztów pionu operacyjnego.
 • Nadzór nad pracą działu finansowego, monitorowanie płynności i wyników firmy.
 • Przedkładanie Zarządowi propozycji decyzji inwestycyjnych.
 • Nadzór nad procesami zakupowymi.
 • Zarządzanie rozliczaniem projektów.
 • Zarządzanie przetargami publicznymi. 
 • Dbałość o formalno-prawną zgodność wszystkich aspektów działalności firmy z obowiązującymi przepisami.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla firmy
  w zakresie jej działalności operacyjnej. 
 •  Reprezentowanie firmy na zewnątrz;
 • Inne zadania wspierające misję PCI.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, biznes, zarządzanie, psychologia organizacyjna, MBA);
 • Znajomość i doświadczenie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych;
 • Znajomość uwarunkowań funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego;
 • Umiejętność kierowania zespołem  i sprawne organizowanie oraz planowanie pracy podwładnych;
 • Umiejętności przywódcze; 
 • Inicjatywa w podejmowaniu działań; 
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • Doskonała komunikacja interpersonalna i zdolność nawiązywania kontaktów;
 • Umiejętność samokontroli oraz podejmowanie szybkich i trafnych decyzji nawet w sytuacji, gdy brak jest pełnych przesłanek do ich podjęcia, a ponadto zdolność przekonywania do swoich racji;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Kreatywność i samodzielność;
 • Samokontrola i umiejętność zachowania niezależnością własnych opinii i sądów;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i rzetelność;
 • Umiejętność realizacji celów i zapewnienie terminowej realizacji zadań.

 

Dodatkowe atuty:  

 • Mobilność
 • Znajomość języka angielskiego
   

Oferujemy:

 • Umowę o pracę (zadaniowy, elastyczny czas pracy);
 • Pracę w firmie szeroko zorientowanej na rozwój innowacyjności; 
 • Pokryte koszty ewentualnego zakwaterowania podczas podróży służbowych;
 • Okres zatrudnienia: 3 - 6 miesięcy;
 • Po pomyślnym zakończeniu  zatrudnienia tymczasowego, możliwość uczestniczenia w konkursie na stanowisko stałe, z umową na 12 miesięcy; następnie z umową do końca trwania projektu.

Zakres wynagrodzenia:

Do negocjacji 

Aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych dokumentach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE."

www.hrappka.pl

Interim Menedżer ds. Operacyjnych

Rzeszów

Hrappka.pl