Inspektor wojewódzki
Sosnowiec
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw obsługi paszportowej oraz personalizacji paszportów tymczasowych w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Sosnowcu
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne z klientami indywidualnymi w celu przyjęcia wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego, wydania spersonalizowanego dokumentu oraz udzielenia informacji paszportowej a także z organami ewidencji ludności i dowodów osobistych. Praca w równoważnym systemie czasu pracy (07.30 – 17.00 pon., 07.30 – 15.30 wt., śr., czw., 07.30 – 14.00 pt.). Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Budynek bez barier architektonicznych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na I piętrze budynku przy ul. 3 Maja 33.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie od obywatela i sprawdzanie poprawności wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego, pobieranie danych biometrycznych (wizerunek twarzy, odciski palców) oraz wprowadzanie danych osobowych i biometrycznych do ewidencji paszportowej, w celu przekazania do personalizacji dokumentu paszportowego
 • Sprawdzanie danych osobowych i biometrycznych zamieszczonych w dokumencie paszportowym oraz przesłanek uniemożliwiających jego odbiór w celu wydania paszportu lub paszportu tymczasowego uprawnionej osobie
 • Kontrolowanie dokumentu paszportowego przed wydaniem go wnioskodawcy, pod kątem spersonalizowanych danych osobowych oraz jakości zapisanych w mikroprocesorze danych biometrycznych, w celu przekazania paszportu lub paszportu tymczasowego do depozytu
 • Personalizacja paszportu tymczasowego w systemie informatycznym wspomagającym wydawanie dokumentów paszportowych celem sporządzenia dokumentu paszportu tymczasowego w TDP w Sosnowcu
 • Przetwarzanie danych gromadzonych w ewidencji paszportowej prowadzonej w systemie informatycznym wspomagającym wydawanie dokumentów paszportowych w celu aktualizacji danych paszportowych obywateli ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego
 • Przekazywanie klientom informacji oraz niezbędnych wskazówek celem udzielania im pomocy w załatwianiu spraw paszportowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustaw: o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, o obywatelstwie polskim, o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o ochronie danych osobowych;
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej;
 • znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
 • rzetelność;
 • terminowość;
 • nastawienie na rozwój;
 • zorientowanie na osiąganie celów;
 • umiejętność współpracy;
 • skuteczna komunikacja;
 • pozytywne podejście do klienta;
 • podejmowanie decyzji;
 • odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych lub/i w pracy biurowej;
 • wykształcenie: brak
 • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w szczególności przepisy regulujące kwestie pokrewieństwa i powinowactwa oraz opieki i kurateli);
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi paszportowej oraz personalizacji paszportów tymczasowych w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Sosnowcu w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/index.html (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja
o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata
w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 r.


Inspektor wojewódzki

Sosnowiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna