Inspektor wojewódzki
Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw zdrowia publicznego
w Wydziale Zdrowia

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę
• dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
• nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
• elastyczny czas pracy
• perspektywę rozwoju zawodowego
• udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
• pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• dofinansowanie do zakupu okularów
• na terenie urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy, kiosk oraz bankomat
• siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75.
Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne: z jednostkami samorządu terytorialnego celem wymiany informacji dotyczących realizacji Narodowego Programu Zdrowia, z prelegentami biorącymi udział w spotkaniach celem wymiany informacji organizacyjnych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie i monitorowanie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) celem sprawdzenia ich zgodności z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.
 • Przygotowywanie informacji zbiorczej oraz opinii dotyczącej zgodności z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego przez JST województwa śląskiego celem przekazania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (MZ).
 • Organizowanie spotkań edukacyjno – promocyjnych w ramach profilaktyki zdrowotnej celem podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej HIV/AIDS związanej z realizacją Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
 • Przygotowywanie opinii dotyczącej zgodności planowanego programu polityki zdrowotnej realizowanego przez JST z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa śląskiego oraz celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na obszarze województwa śląskiego celem przekazania informacji do MZ na temat zaplanowanych i podjętych działań.
 • Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem konsultantów wojewódzkich celem monitorowania ich bieżącej działalności oraz zapewnienia właściwej współpracy w zakresie sprawozdawczości dotyczącej wskaźników zdrowotnych populacji wieku rozwojowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustaw: o zdrowiu publicznym, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Rozdział 2 – zadania władz publicznych, Rozdział 4 - Programy zdrowotne, programy polityki zdrowotnej i programy pilotażowe, art. 95a-95c), o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 41), o konsultantach w ochronie zdrowia
 • znajomość rozporządzeń RM: ws. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz rozporządzenia MZ ws. priorytetów zdrowotnych, ws. wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego
 • wykształcenie: wyższe na kierunku lub o specjalności zdrowie publiczne lub odbyta specjalizacja zdrowie publiczne (na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia)
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym (art. 11a, art. 26), o samorządzie powiatowym (art. 8, art. 26), o samorządzie województwa (art. 15, art. 31)
 • orientacja na klienta
 • myślenie analityczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zdrowia publicznego w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/Wzrory_oswiadczen.html oraz w linku pod ogłoszeniem. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). W przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu.
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom/kandydatkom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat/każda kandydatka może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.

Inspektor wojewódzki

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna