Inspektor wojewódzki
Warszawa
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw planowania cywilnego i analiz
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warunki pracy

- praca biurowa
- praca w siedzibie urzędu
- praca w terenie
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
- praca na parterze
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- zainstalowana winda, możliwość poruszania się po budynku - utrudnienia w postaci schodków pomiędzy klatkami schodowymi, budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego
 • opracowywanie materiałów popularyzacyjnych i dydaktycznych dotyczących zarządzania kryzysowego, zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz nowych możliwości zastosowań informatycznych w procesie planowania cywilnego oraz wspomagania decyzyjnego
 • uczestniczenie w tworzeniu i utrzymaniu elektronicznych baz danych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w szczególności części dotyczącej bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • organizowanie konferencji, szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 • uczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym w przygotowywaniu materiałów oraz dokumentowaniu jego prac

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania kryzysowego
 • znajomość ustaw: o zgromadzeniach, Kodeks postępowania administracyjnego, o zarządzaniu kryzysowym
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu działania rządowego centrum bezpieczeństwa
 • znajomość rozporządzenia w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu
 • posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność: obsługi komputera (Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: brak
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3.150 zł
MUW zapewnia swoim pracownikom:
− stabilną i ciekawą pracę;
− regularnie wypłacane wynagrodzenie;
− dodatek stażowy;
− dodatkowe wynagrodzenie roczne;
− nagrody – w zależności od wyników pracy;
− możliwość rozwoju zawodowego;
− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
− atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
− korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
− możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor wojewódzki

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna