Inspektor wojewódzki
Kraków
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
w Oddziale Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Warunki pracy

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (obsługa stron oraz reprezentowanie Urzędu i Wojewody Małopolskiego, np. poprzez udział w zespołach zadaniowych powołanych do realizacji poszczególnych przedsięwzięć, stres związany z rozpatrywaniem spraw dotyczących mienia o dużej wartości pod presją czasu)
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie i weryfikowanie zgromadzonego materiału dowodowego, formułowanie wniosków i zaleceń w sprawach dotyczących wyrażania przez wojewodę zgody na działania starostów wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Dokonywanie oceny prawidłowości rozdysponowania nieruchomości oraz przydatności pod względem dowodowym oraz kompletności dokumentów i informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości. Opracowywanie projektów pism, rozstrzygnięć i zarządzeń w ww. zakresie, a także sporządzanie oceny prawidłowości prowadzonych czynności przetargowych przez komisje przetargowe powołane przez starostów dla potrzeb rozdysponowania nieruchomości Skarbu Państwa
 • Przeprowadzanie kontroli w siedzibach starostów w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym przekazywania mienia Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu i jego strefy ochronnej
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje poselskie, senatorskie oraz skargi, wnioski i petycje, a także rozpatrywanie skarg na działania starostów z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej– potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Kodeks cywilny- w zakresie własności, praw rzeczowych i zobowiązań, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a także orzecznictwa organów wyższej instancji i sądów administracyjnych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i głębokiej analizy przepisów
 • umiejętność argumentowania i negocjacji
 • umiejętność obsługi komputera, w tym w tym znajomość pakietu programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką nieruchomościami
 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,301543,2018.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443

Inspektor wojewódzki

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna