Inspektor wojewódzki
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej
w Wydziale Infrastruktury

Warunki pracy

- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,
przedsiębiorstwa),
- łączenie w jednej decyzji spraw z różnych dziedzin (gospodarka nieruchomościami,
planowanie przestrzenne, budownictwo, ochrona środowisko, ochrona przyrody, itd.),
- różne interpretacje przepisów w rozstrzygnięciach organów nadrzędnych i wyrokach sądów
administracyjnych,
- odpowiedzialność karna i finansowa za wydanie decyzji z naruszeniem prawa,
- praca pod presją kar za przekroczenie wyznaczonych w poszczególnych ustawach terminów
- budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań i rozpatrywanie spraw związanych z budową inwestycji oraz jej oddziaływaniem na środowisko oraz przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie postanowień wyrażających zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • prowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowań pierwszoinstancyjnych w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • przekazywanie do organu wyższego stopnia odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia Wojewody wydane w I instancji,
 • rozpatrywanie skarg na działalność związaną z realizacją zadań organu pierwszej instancji,
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego, w tym uczestnictwo w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego oraz przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność negocjacji i argumentowania,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • znajomość przepisów prawa, w tym m.in.: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej,
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługi poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na jednym z wymienionych kierunków: budownictwo, prawo, geodezja, administracja, gospodarka przestrzenna
 • znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z usuwaniem skutków powodzi, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o własności lokali, o ochronie informacji niejawnych, o odpowiedzialności majątkowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,
• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/71 15 263

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor wojewódzki

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna