Inspektor wojewódzki
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw konsultantów wojewódzkich
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

Warunki pracy

• Praca w siedzibie Urzędu.
• Permanentna obsługa klientów zewnętrznych spoza administracji lub przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach leczniczych.
• Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
• Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia;
 • Prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie wymagań i warunków jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe oraz sposobu dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty;
 • Prowadzenie spraw związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów medycznych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • Kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej;
 • Prowadzenie spraw związanych z oceną potrzeb zdrowotnych w zakresie map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i analizowanie skarg i wniosków w zakresie konsultantów wojewódzkich;
 • Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonej dokumentacji kontrolnej, a także sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach ochrony zdrowia lub w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office
 • Znajomość ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia
 • Znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Znajomość rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Znajomość ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Samodzielność, rzetelność, terminowość
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli
 • Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 563.

Inspektor wojewódzki

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna