Inspektor wojewódzki
Warszawa
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa
w Wydziale Geodezji

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca poza siedzibą urzędu, w terenie (w szczególności rozprawy administracyjne),
- praca w siedzibie urzędu,
- wyjazdy służbowe (krajowe),
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- zagrożenie korupcją,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak zainstalowanej windy, budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia warunków licencji za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu scaleń i wymiany gruntów
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
 • Przygotowywanie spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących zmian i zniesienia nazw miejscowości oraz zmian terytorialnych
 • Współdziałanie w realizacji kontroli przeprowadzanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne, prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii lub gospodarki nieruchomościami lub w realizacji prac geodezyjnych
<br>
 • znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność: obsługi komputera (pakiet Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia, współpracy w zespole
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inne informacje:
MUW zapewnia swoim pracownikom:
− stabilną i ciekawą pracę;
− regularnie wypłacane wynagrodzenie;
− dodatek stażowy;
− dodatkowe wynagrodzenie roczne;
− nagrody – w zależności od wyników pracy;
− możliwość rozwoju zawodowego;
− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
− atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub
sportowo-rekreacyjnej;
− korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
− możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w
przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce „Praca i kariera”.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor wojewódzki

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna