Inspektor wojewódzki
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw zarządzania zasobami ludzkimi i kadr
Biuro Obsługi Urzędu Oddział Kadr i Płac

Warunki pracy

Kontakty kilka razy w tygodniu z klientami zewnętrznymi, byłymi pracownikami, kandydatami do pracy.
Kontakty kilka razy w roku z szefem Służby Cywilnej, Departamentem Służby Cywilnej – w celu realizacji zadań, GUS, PFRON.
Kontakty kilka razy w roku z kierownikami służb zespolonych, inspekcji i straży wojewódzkich .
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie i wdrażanie strategii oraz standardów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Organizowanie i kontrolowanie procesów wartościowania stanowisk pracy oraz monitorowanie systemu wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie
 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników
 • Organizowanie i kontrolowanie wdrażania i prawidłowości opisywania stanowisk pracy oraz wykorzystywanie opisów stanowisk pracy do tworzenia innych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w celu zdiagnozowania i usprawnienia struktury organizacyjnej. Koordynowanie systemem ocen okresowych pracowników służby cywilnej, opracowanie procedur wdrażania systemu ocen okresowych oraz procedury dokonywania ocen pracowników Urzędu, nadzorowanie prawidłowości i terminowości wyboru kryteriów oceny oraz sporządzania ocen, angażowanie kadry zarządzającej w proces dokonywania ocen, ocenianie efektywności oraz wykorzystywania systemu ocen okresowych celem zdiagnozowania potencjału rozwojowego pracowników
 • Zarządzanie rozwojem kompetencji w organizacji. Diagnozowanie i czuwanie nad rozwojem potencjału pracowników. Nadzorowanie procesu projektowania indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz ścieżek awansu pracowniczego oraz nadzorowanie systemu zarządzania kompetencjami w tym administrowanie i zarządzanie bazą kompetencji i potencjału pracowników Urzędu
 • Organizowanie naborów i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacji oraz prowadzenie spraw pracowniczych
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu zatrudnienia, ruchu kadrowego, w tym deklaracji PFRON
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej lub na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi (hr „miękki”)
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawa pracy oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
 • Znajomość: Zarządzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. 2011 nr 5 poz. 61 z późn. zm.) ; Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz.U. 2015 poz. 1144) ; Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej (Dz.U. 2016 poz. 470).
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Obsługa pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy własnej. Rzetelność i terminowość. Samodzielność i inicjatywa. Kreatywność. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne. Umiejętność rozwiązywania problemów. Umiejętność współpracy. Odporność na stres, asertywność. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe o kierunku: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia, prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie
<br>Studia podyplomowe o kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi
<br>
 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE
 • Znajomość programów kadrowo-placowych. Doświadczenie w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość jednego z języków urzędowych UE

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 665 .

Inspektor wojewódzki

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna