Inspektor wojewódzki
Koszalin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

Warunki pracy

• praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym
• stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami
• stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku (brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji)
• wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim
• warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu wspierania dziecka i rodziny.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji zezwalających lub cofających zezwolenia na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.
 • Prowadzenie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestru wolnych miejsc w tych placówkach i ośrodkach, w celu udostępniania danych instytucjom i obywatelom.
 • Zasięganie informacji o realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa w celu eliminowania nieprawidłowości i zapewnienia skutecznej pomocy rodzicom z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka do życia w rodzinie.
 • Opracowywanie sprawozdań związanych ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej w celu uzyskania aktualnej informacji o realizacji zadań.
 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją resortowych i rządowych programów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu realizacji tych programów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga, psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • wiedza z zakresu: wspierania rodziny, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praw dziecka, pedagogiki, psychologii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność komunikacji w mowie i piśmie
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 4”

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2700 zł

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem.
Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 542.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor wojewódzki

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna