Inspektor wojewódzki
Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Infrastruktury
w Wydziale Infrastruktury

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Infrastruktury w danym roku budżetowym celem zapewnienia właściwego ich finansowania ze środków publicznych.
 • Przygotowywanie okresowych analiz i informacji z wykonania budżetu Wojewody Śląskiego (na podstawie danych pozyskanych z jednostek samorządu terytorialnego) w celu dokonania oceny prawidłowości wykorzystania przez te jednostki udzielonych im dotacji oraz przekazania tych danych do komórek organizacyjnych Urzędu odpowiedzialnych za opracowanie zbiorczych materiałów w tym zakresie.
 • Opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz do ustawy budżetowej obejmujących dochody i wydatki dla zadań nadzorowanych przez Wydział Infrastruktury celem przekazania ich do komórek organizacyjnych Urzędu odpowiedzialnych za opracowanie zbiorczych dokumentów w tym zakresie.
 • Uzgadnianie programów inwestycji w zakresie kosztów przygotowania inwestycji lub akceptowania wartości kosztorysowej inwestycji finansowanych lub dofinansowywanych ze środków budżetu państwa w zakresie realizacji inwestycji budowlanych celem uwzględnienia przez Wydział Finansów i Budżetu tych zadań w budżecie Wojewody na etapie planowania na następny rok budżetowy oraz w trakcie jego realizacji.
 • Rozliczanie inwestycji finansowanych lub dofinansowywanych ze środków budżetu państwa celem weryfikacji prawidłowości wykorzystania środków finansowych.
 • Przeprowadzanie kontroli celem oceny prawidłowości wykorzystania środków z budżetu państwa w odniesieniu do zadań nadzorowanych przez Wydział Infrastruktury, w szczególności zadań inwestycyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i z prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości w przypadku posiadania wykształcenia wyższego; w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego doświadczenie zawodowe nie jest wymagane
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych (dział III), o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość rozporządzenia RM ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości
 • wykształcenie: brak ekonomiczne
 • znajomość rozporządzenia MF ws. szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) na poziomie podstawowym
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Infrastruktury w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/index.html (wzory oświadczeń) oraz w linku pod ogłoszeniem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom/kandydatkom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat/każda kandydatka może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze.
W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.

Inspektor wojewódzki

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna