Inspektor wojewódzki
Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na I piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z organami administracji samorządu terytorialnego celem ustalania sposobu opracowywania planów i ich aktualizacji, podmiotami leczniczymi celem przygotowania ich do realizacji zadań obronnych. Praca w terenie, wyjazdy służbowe oraz zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie procesu przygotowań jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa w celu zapewnienia właściwego wykonywania przez nie zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania projektów decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia (zdjęcia) zadań obronnych na podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym nie jest JST (w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym) lub podmioty lecznicze inne niż nie będące przedsiębiorcami.
 • Przeprowadzanie kontroli JST oraz podmiotów leczniczych w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania zadań obronnych, a także określenia stanu ich przygotowań na wypadek zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • Opracowywanie i aktualizowanie ,,Planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa śląskiego na potrzeby obronne państwa’’ w celu zapewnienia właściwego przygotowania Wojewody Śląskiego i jednostek organizacyjnych działających w ochronie zdrowia do zadań w nim określonych.
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń obronnych dla organów samorządu terytorialnego i ich przedstawicieli oraz wybranych kierowników (przedstawicieli) podmiotów leczniczych celem udzielenia im wsparcia w zakresie przygotowań służby zdrowia do realizacji zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • Koordynowanie rozmieszczenia rezerw strategicznych (zestawów medycznych) przydzielonych przez Ministra Zdrowia (MZ) do zwiększenia szpitalnej bazy łóżkowej na terenie województwa śląskiego w celu umożliwienia wykorzystania jej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • Koordynowanie zadań pozostających we właściwości Wojewody Śląskiego dotyczących przygotowania i organizacji zastępczych miejsc szpitalnych w celu uzupełnienia łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku lub o specjalności: administracja lub bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe lub wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z realizacją zadań obronnych w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku lub o specjalności: administracja lub bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentacji oznaczonej klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie wyjątkowym , o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office) na poziomie średniozaawansowanym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP lub Policji na stanowiskach związanych z realizacją zadań obronnych
 • wykształcenie: brak
 • znajomość rozporządzeń RM: ws. warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach, ws. gotowości obronnej państwa, ws. kontroli wykonywania zadań obronnych
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/index.html (wzory oświadczeń) oraz w linku pod ogłoszeniem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom/kandydatkom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat/kandydatka może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: listopad 2019 r.


Inspektor wojewódzki

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna