Inspektor wojewódzki
Bielsko-Biała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół II
w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
• nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
• elastyczny czas pracy
• perspektywę rozwoju zawodowego
• udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
• pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• dofinansowanie do zakupu okularów

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na II piętrze w siedzibie Urzędu w Bielsku-Białej. Wejście do budynku od strony ul. Mieszka I bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie związana z oględzinami nieruchomości. Zagrożenie korupcją. Obsługa klienta.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania projektów decyzji wojewody w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo) nieruchomości prywatnych zajętych pod drogi publiczne.
 • Przyjmowanie klientów indywidualnych i przedstawicieli podmiotów publicznoprawnych w celu udzielania im informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, wyjaśnień i interpretacji obowiązujących przepisów.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania projektów decyzji wojewody lub postanowień w sprawach zmian, uchyleń oraz sprostowań decyzji a także wznowień postępowań dotyczących nabycia przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości prywatnych zajętych pod drogi publiczne.
 • Potwierdzanie ostateczności wydanych w Zespole decyzji wojewody w celu zawiadomienia właściwych sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste o zmianie właściciela nieruchomości wynikającej z tych decyzji jak również przekazania właściwym miejscowo starostom ostatecznych decyzji w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.
 • Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem biegłych (geodetów uprawnionych) w celu zapewnienia wykonania projektów podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, niezbędnych do prowadzonych postępowań.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie udostępniania informacji publicznej w celu przygotowania projektów pism lub decyzji odmownych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub co najmniej 2 lata w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustaw: Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (art. 60,73 oraz 103), o gospodarce nieruchomościami (w szczególności część dot. odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości), o drogach publicznych
 • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego (w szczególności część ogólna oraz przepisy dotyczące własności i spadków)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne (w szczególności przepisy dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz zatwierdzania podziałów nieruchomości), o samorządzie gminnym (w szczególności przepisy regulujące zakres działania i zadania gminy)
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół II w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/Wzrory_oswiadczen.html oraz w linku pod ogłoszeniem.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatów/kandydatki i przesłane w formie skanów. Kandydaci/kandydatki dopuszczeni/dopuszczone do udziału w naborze są zobowiązani/zobowiązane dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). W przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu.
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom/kandydatkom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat/każda kandydatka może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.

Inspektor wojewódzki

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna