Inspektor wojewódzki
Grodzisk Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno - budowlanej
w Wydziale Infrastruktury

Warunki pracy

- Zagrożenie korupcją
- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
- Praca pod presją czasu (kary za przekroczenie, wyznaczonych w ustawach, terminów na wydanie decyzji)
- Różne interpretacje przepisów w rozstrzygnięciach organów nadrzędnych i wyrokach sądów administracyjnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań i rozpatrywanie spraw związanych z budową, przebudową, rozbiórką obiektów budowlanych oraz ich oddziaływaniem na środowisko oraz przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę, przyjmowanie zgłoszenia robót budowlanych i wydawanie decyzji wnoszących sprzeciw w sprawie ich wykonywania
 • Rozpatrywanie wniosków o odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych ustanowionych przez właściwego ministra oraz przygotowywanie wniosków do ministra, który ustanowił przepisy techniczno - budowlane oraz postanowienie, którym odmawia bądź udziela zgody na odstępstwo, określając parametry jakie przy realizacji inwestycji należy zastosować
 • Ocenianie i podejmowanie czynności mających na celu doprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego do zgodności z przepisami prawa i wymaganiami ochrony środowiska oraz zapewnienie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich
 • Współpraca z organami administracji publicznej
 • Uczestniczenie w kontrolach (problemowych, kompleksowych, doraźnych)
 • Uczestniczenie w rozprawach administracyjnych w celu rozstrzygnięcia spornych interesów stron i powiadomienia o skutkach jakie niesie ze sobą realizacja inwestycji
 • Przekazywanie do organu wyższego stopnia odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia oraz rozpatrywanie skarg na działalność związaną z realizowanymi przez organ zadaniami
 • Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i skargi powszechne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
 • Znajomość przepisów, w tym m.in.: • ustawy Prawo budowlane; • ustawy o drogach publicznych; • ustawy o transporcie kolejowym; • ustawy Prawo wodne; • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; • ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; • ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; • ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; • ustawy prawo energetyczne; • ustawy prawo lotnicze; • kodeksu postępowania administracyjnego; • innych ustaw oraz rozporządzeń wydanych w oparciu o ww. ustawy
 • Znajomość ustawy o Służbie Cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługi poczty elektronicznej
 • Komunikatywność w mowie i piśmie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność negocjacji i argumentowania
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów: • ustawy o ochronie przyrody; • ustawy o gospodarce nieruchomościami; • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; • ustawy o własności lokali; • ustawy o ochronie informacji niejawnych; • ustawy o odpowiedzialności majątkowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu,
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Brak podpisów spowoduje odrzucenie aplikacji.
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 78 51 624.
• Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto nie mniej niż 3300 zł (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor wojewódzki

Grodzisk Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna