Inspektor wojewódzki
Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw formularzy stosowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej

Warunki pracy

Stanowisko pracy w siedzibie Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej (pomieszczenie biurowe na IV piętrze). Budynek przy ul. Powstańców 41 a – bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko związane z bezpośrednią obsługą klienta. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie, na wniosek właściwych instytucji zagranicznych, postępowań celem udzielenia im odpowiedzi dotyczących między innymi uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczego oraz sytuacji zawodowej w Polsce członków rodziny korzystającej z nich.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawczego przekazywanych przez instytucje zagraniczne w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego celem wyeliminowania ewentualnej kumulacji świadczeń.
 • Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów zewnętrznych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego celem udzielania informacji oraz wyjaśnień na temat dokumentacji w sprawach z tego zakresu.
 • Tłumaczenie bieżącej korespondencji w języku angielskim lub w innym obcym języku (obowiązującym w krajach Unii Europejskiej (UE), Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej) celem zapewnienia właściwej wymiany informacji między państwami.
 • Analizowanie dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawców celem ustalenia, czy i w jakim okresie w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Prowadzenie korespondencji z instytucjami krajowymi celem zapewnienia właściwej wymiany informacji mających wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczego.
 • Weryfikowanie oraz wprowadzanie danych do bazy w programie do obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczego celem właściwego opracowywania sprawozdań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy wspólnotowe celem przygotowania projektów rozstrzygnięć (w tym decyzji) w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej lub w pracy biurowej
<br>
 • znajomość języków obcych: język angielski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office) na poziomie podstawowym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. formularzy stosowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/index.html (wzory oświadczeń) oraz w linku pod ogłoszeniem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze.
W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: sierpień 2019 r.

Inspektor wojewódzki

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna