Inspektor wojewódzki

Dodano: 12.02.2020
Inspektor wojewódzki
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad systemem ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warunki pracy

- Wyjazdy służbowe
- Praca samodzielna, pod presją czasu
- Praca wymagająca koncentracji
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, będących dysponentami jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego (PRM), a także jednostek współpracujących z systemem PRM
 • Prowadzenie spraw związanych z odmowami przyjęcia pacjentów transportowanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) do szpitali oraz współpraca z Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego w tym zakresie
 • Prowadzenie statystyki w zakresie parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, ilości interwencji zespołów ratownictwa medycznego realizujących zadania na terenie województwa lubuskiego
 • Przygotowywanie sprawozdań i analiz na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, dotyczących ratownictwa medycznego, w tym. m.in. liczby wyjazdów ZRM z podziałem na liczbę pacjentów, czasy dotarcia, liczbę przyjęć pacjentów w izbie przyjęć i w SOR, personelu zatrudnionego w jednostkach systemu
 • Opracowywanie propozycji do rocznego planu kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizowanych kontroli
 • Przygotowywanie analizy liczby natężenia i czasu obsługi zgłoszeń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi przez dyspozytorów medycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu: kontroli, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o służbie cywilnej, zasad etyki korpusu służby cywilnej oraz zasad służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office w zakresie edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Brak podpisów spowoduje odrzucenie aplikacji.
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 957 851 624
• Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto - 3.300 zł (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor wojewódzki
Gorzów Wielkopolski