Inspektor wojewódzki
Lublin
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw harmonogramu, zapotrzebowania, podziału środków finansowych budżetu Wojewody, obsługi systemu TREZOR
w Wydziale Finansów i Certyfikacji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- praca w niewielkich pokojach biurowych 4 osobowych,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszącym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie na podstawie zweryfikowanych materiałów, otrzymanych od dysponentów środków budżetowych oraz wprowadzanie do elektronicznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR: a) propozycji harmonogramu wykonania dochodów i realizacji wydatków w podziale na grupy wydatków (świadczenia, wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia pracowników, wydatki majątkowe oraz wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej) oraz w podziale na dysponentów środków budżetowych, b) wniosków do Ministerstwa Finansów w sprawie zmian w harmonogramie. Monitorowanie działania dysponentów środków w tym zakresie celem zapewnienia płynności finansowej budżetu Wojewody Lubelskiego w poszczególnych miesiącach roku;
 • opracowywanie dziennych podziałów środków finansowych dla jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz dla zadań realizowanych w ramach budżetu Wojewody, a także wprowadzanie powyższych danych do systemu obsługi budżetu państwa TREZOR, po uprzednim zweryfikowaniu składanych przez dysponentów wniosków o uruchomienie środków i porównaniu propozycji z aktualnym harmonogramem realizacji wydatków, planami finansowymi poszczególnych jednostek i zadań oraz stopniem wykonania planu w terminach wynikających z przepisów prawnych;
 • opracowywanie zbiorczych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe oraz prognozy na kolejne dwa miesiące w systemie TREZOR: a) dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla zadań realizowanych w ramach budżetu Wojewody, b) dla dysponentów środków budżetowych, na podstawie szczegółowych zapotrzebowań, zweryfikowanych i zgodnych z zatwierdzonym przez Ministra Finansów harmonogramem, uwzględniając specyfikę zadań i jednostek oraz obowiązujące przepisy prawa;
 • przygotowywanie w systemie TREZOR wniosków do Ministerstwa Finansów o uruchomienie dodatkowych środków przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa;
 • weryfikowanie wniosków oraz analizowanie płynności finansowej budżetu Wojewody Lubelskiego w zakresie wystąpień jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych o przekazanie dodatkowych środków w związku z realizacją zadań, a także prowadzenie bieżącej korespondencji w tym zakresie;
 • prowadzenie ewidencji korekt harmonogramu wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na jednostki budżetowe, a także ewidencję zmian planów finansowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku doświadczenia w obszarze sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych oraz innych powiązanych tematycznie z zakresem obowiązków, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi programów Word i Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność identyfikowania zadań krytycznych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwarty stosunek do klienta,
 • asertywność,
 • dzielenie się informacją i wiedzą.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
  Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105
  20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2400 – 2800 zł/mies. (+ dodatek stażowy).

Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin zatrudnienia: maj 2019 r.

List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.

Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów o których mowa w dokumentach niezbędnych będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do LUW w Lublinie.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej LUW w Lublinie).

Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.

Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Inspektor wojewódzki

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna