Inspektor wojewódzki
Krosno
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania i utrzymania obiektów PUW w Delegaturze w Krośnie
w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Krośnie (OA/X/6)

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Delegatura w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej 1. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o jej pozycji. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toalety zlokalizowanej na I piętrze. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku delegacji służbowych nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań polegających na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania obiektów PUW w Delegaturze w Krośnie poprzez podejmowanie działań zabezpieczających dostawę mediów oraz usług remontowo-konserwatorskich w celu utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów i lokali. Podejmowanie działań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących zabezpieczenia fizycznej ochrony obiektów. Nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz oraz wokół budynku Delegatury oraz wywozem nieczystości.
 • współpraca z Oddziałem Administracyjno - Gospodarczym w zakresie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu (Delegatury w Krośnie). Przygotowywanie projektów zawieranych w tym zakresie, umów oraz przekazywanie danych do kalkulacji dotyczących warunków wynajmu. Współudział z Oddziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych przy planowaniu zadań inwestycyjnych i remontowych dot. obiektów Delegatury,
 • współodpowiedzialność w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli nad prawidłową realizacją prac inwestycyjnych i remontowych w obiektach Delegatury PUW.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe w w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 2 lata,
 • znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej.
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające rodzaj i okres doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 850zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

Inspektor wojewódzki

Krosno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna