Inspektor wojewódzki
Nowy Sącz
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw obsługi cudzoziemców w języku ukraińskim
w Oddziale do Spraw Integracji Cudzoziemców w Wydziale Polityki Społecznej

Warunki pracy

Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (rozumiane jako świadczenie usług mobilnych na rzecz obywateli państw trzecich, np. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych poza siedzibą MUW), praca pod presją czasu

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie informacji obywatelom państw trzecich, w języku polskim oraz w językach obcych w szczególności w języku ukraińskim; instruowanie obcokrajowców w sprawach dotyczących m.in. kwestii związanych z: legalizacją pobytu, legalnym zatrudnieniem, prawem obowiązującym w Polsce, działaniami i podziałem zadań w instytucjach publicznych, warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wartościami i obyczajami obowiązującymi w Polce. Udzielanie pomocy, wsparcia i informacji w zakresie: łączenia rodzin, znalezienia mieszkania, szkoły/przedszkola/innej, opieki nad dzieckiem, rekrutacji na studia, objaśniania i wypełniania urzędowych dokumentów/aplikacji/wniosków. Kontaktowanie się z innymi urzędami obsługującymi obywateli państw trzecich oraz instytucjami zaangażowanymi w proces integracji obywateli państw trzecich. W razie potrzeby uczestniczenie w rozmowach z pracownikami instytucji udzielających pomocy cudzoziemcom, a także w kontaktach z innymi urzędami, również poza siedzibą Punktu
 • Obsługiwanie infolinii informacyjno-doradczej w zakresie udzielania cudzoziemcom informacji w kwestiach wymienionych w zadaniu pierwszym, w celu zapewnienie obywatelom państw trzecich informacji, doradztwa i pomocy
 • Rejestrowanie Klientów Punktu Informacyjno – Doradczego oraz pobieranie od nich oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Projekcie , wprowadzanie i gromadzenie tych danych w systemie teleinformatycznym dot. obsługi Klientów
 • Wspomaganie procesów rekrutacji cudzoziemców na kursy językowe i adaptacyjne organizowane w ramach projektu
 • Współpracowanie przy opracowaniu mini-poradników dla cudzoziemców, w tym w szczególności w języku ukraińskim
 • Udzielanie wsparcia dla szkół i uczących się tam dzieci cudzoziemskich w przypadku zgłoszenia takich potrzeb
 • Współpracowanie z komórkami Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w celu wymiany informacji w zakresie spraw dotyczących obywateli państw trzecich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • średniozaawansowana znajomość języka ukraińskiego i komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o cudzoziemcach, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, orzecznictwa krajowego i międzynarodowego z zakresu spraw dot. cudzoziemców
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • biegła znajomość obsługi MS Office (Word, Excel) – poziom zaawansowany
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub instytucjach realizujących zadania związane z obsługą cudzoziemców
 • komunikatywna znajomość rosyjskiego i/lub wietnamskiego
 • ukończone kursy i szkolenia dot. pracy z klientem cudzoziemskim
 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność radzenia sobie w pracy z trudnym klientem
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • obiektywizm
 • komunikatywność i asertywność
 • kreatywność
 • sumienność i zdyscyplinowanie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  31-156 Kraków ul. Basztowa 22
  lub 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52

  z dopiskiem „oferta pracy- obsługa ukraiński”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym oznaczenia miejsca pracy - Nowy Sącz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych II połowa września/ I połowa października 2018 r.
Proponowane wynagrodzenie: 3 800 – 4 600 zł brutto

Zatrudnienie w ramach projektu nr 11/8-2017/OG-FAMI pn. Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,301543,2018.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443 lub (12) 39 21 588.

Inspektor wojewódzki

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna