Inspektor wojewódzki
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zadaniami samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym, nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług określonych standardami, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami,;
 • Przeprowadzanie kontroli: - domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorząd gminy lub powiatu, podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty niepubliczne prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie jakości usług określonych standardami, - środowiskowych domów samopomocy w zakresie jakości usług określonych standardami, - placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, - ośrodków pomocy społecznej w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej;
 • Przygotowywanie projektów decyzji, celem wydania i cofania zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonym na podstawie przepisów o działalności gospodarczej i statutowej.
 • Prowadzenie, ogłaszanie i corocznie aktualizowanie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, środowiskowych domów samopomocy, placówek wsparcia dziennego dla seniorów, celem zapewnienia aktualnej i powszechnej informacji na temat miejsc specjalistycznego poradnictwa, pomocy oraz miejsc całodobowej opieki na terenie woj. opolskiego.
 • Współpraca z Departamentem Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizowanych zadań
 • Realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym realizację zadań wynikających z programów rządowych
 • Uzgadnianie z kierownikami środowiskowych domu samopomocy regulaminów organizacyjnych domów oraz programów działalności domów i plany pracy na każdy rok
 • Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonych protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych oraz sporządzanie okresowe analizy, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe 1. Ukończone studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe 
<br>w wyższej szkole zawodowej 
<br>o specjalności praca socjalna.
<br>2. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
<br>Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) 
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej.
<br>zgodnie z rozporządzeniem ministra polityki społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (dz. u. z 2005 r. nr 61, poz. 543 ze zm.) 
<br>
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office.
 • Znajomość systemu CAS.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej;
 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
  Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 329

Inspektor wojewódzki

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna