Inspektor wojewódzki

Dodano: 19.01.2020
Inspektor wojewódzki
Toruń
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, wykonywanie zadań również w terenie podczas oględzin nieruchomości.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek nieposiadający windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań w zakresie ustanowienia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego i własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, badanie stanu dokumentów oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w tym zakresie,
 • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie nieodpłatnego ustanawiania z mocy prawa na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prawa trwałego zarządu nieruchomości z dniem ich nabycia na rzecz Skarbu Państwa,
 • występowanie do sądów i wydziałów ksiąg wieczystych o uzyskanie informacji o danej księdze wieczystej oraz dokumentach znajdujących się w tej księdze,
 • wykonywanie zadań z zakresu wyłączania i wyznaczania organów do prowadzenia spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości i ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, badanie stanu dokumentów oraz przygotowywanie projektów postanowień,
 • obsługiwanie i współpracowanie z klientami zewnętrznymi, głównie z instytucjami i agencjami,
 • przygotowywanie dokumentów i przeprowadzanie oględzin nieruchomości w terenie oraz prowadzenie rozpraw administracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • znajomość ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów,
 • odporność na stres, myślenie analityczne, asertywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami,
 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja,
 • znajomość przepisów Ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość przepisów Ustawy o samorządzie powiatowym,
 • znajomość przepisów Ustawy o samorządzie województwa.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 4
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem: „inspektor wojewódzki WSPN DT – 1 etat”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Inspektor wojewódzki
Toruń
Aplikuj