Inspektor wojewódzki
Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań i kontroli projektów z zakresu Funduszu Dróg Samorządowych
w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie pod względem formalno-prawnym wniosków o dofinansowanie oraz ich aktualizacja, przygotowywanie projektów umów w celu podpisania przez strony umowy o dofinansowanie projektu, opracowywanie i aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie zadań;
 • przeprowadzanie formalnej i merytorycznej weryfikacji wniosków o wypłatę dofinansowania składanych przez Beneficjentów realizujących zadania/projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w celu sporządzenia dyspozycji wypłaty przyznanych środków z FDS. Przeprowadza kontrolę na miejscu realizacji zadań/projektów w ramach FDS w celu potwierdzenia prawidłowości wydatkowania środków dofinansowania;
 • wspomaganie obsługi komisji wojewódzkiej w trakcie trwania naborów wniosków do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w celu sprawnego wykonywania prac przez komisję;
 • sporządzanie dyspozycji przekazania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w celu dokonania przekazania wypłaty dofinansowania;
 • weryfikacja dokumentów przedłożonych przez Beneficjentów niezbędnych do sporządzania aneksów do umów o dofinansowanie/finansowanie w zakresie zgodności realizowanych zadań/projektów z przepisami prawa krajowego w celu wprowadzenia zmian do umów;
 • systematyczne gromadzenie, analiza i interpretacja informacji z kontroli zadań/projektów w celu potwierdzenia prawidłowej realizacji zadań i wydatkowania środków z FDS;
 • analiza i weryfikacja sprawozdania z realizacji zadań/projektów w celu badania zgodności i prawidłowości ich realizacji z umowami finansowania, monitorowania postępu w ich wdrażaniu oraz sporządzania sprawozdań z realizacji Funduszu Dróg Samorządowych;
 • podejmowanie działań zmierzających do odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na etapie weryfikacji wniosków o płatność lub czynności kontrolnych w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092)
 • znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, kontrolach
 • przeszkolenie w zakresie rozliczania dotacji z budżetu państwa w zakresie obowiązującego w przedmiotowym zakresie prawa krajowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
 wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.


Pracownikom oferujemy:
 „trzynaste wynagrodzenie”;
 ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
 pakiet szkoleń;
 pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
 stabilność zatrudnienia;
 miłą atmosferę pracy.

Inspektor wojewódzki

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna