Inspektor wojewódzki
Kielce
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw pobytu cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu – budynek C, V piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty z: stronami postępowań, pracodawcami, pełnomocnikami, pracownikami innych urzędów i instytucji, pracownikami ministerstw, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz pracownikami innych Urzędów Wojewódzkich, praca w terenie, zagrożenie korupcją. Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób niepełnosprawnych , toaleta na V piętrze budynku C nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych - najbliższa przystosowana na parterze budynku A.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania rozstrzygnięć załatwianych spraw dotyczących cudzoziemców.
 • Przyjmowanie, weryfikowanie wniosków i innych dokumentów, udzielanie informacji i wydawanie dokumentów w sprawach dotyczących cudzoziemców.
 • Obsługa systemów informatycznych POBYT, SIS,VIS, Centralnego Rejestru Unieważnionych Kart Polaka, Zatrudnianie cudzoziemców.
 • Wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywatela UE, kart pobytu członka rodziny obywatela UE .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze legalizacji pobytu cudzoziemców
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B2

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
•w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres e–mail/numer telefonu,
•proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2501,61 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
•oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
•kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie,
•dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
•wzór oświadczeń dostępny jest na stronie www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
• list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem,
•zachęcamy do zapoznania się z informacją dla kandydatów do pracy w korpusie służbie cywilnej w ŚUW na stronie www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
•nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
•do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Inspektor wojewódzki

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna