Inspektor wojewódzki
Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw realizacji nadzoru wojewody nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności
w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na I piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z pracownikami powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności celem udzielenia wyjaśnień dot. przepisów prawnych regulujących orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa), przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON) oraz wydawanych przez nie orzeczeń celem oceny przestrzegania obowiązującego trybu postępowania oraz zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 • Prowadzenie szkoleń członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności celem przekazania im wiedzy z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz umożliwienia wydania im przez Wojewodę Śląskiego zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 • Prowadzenie obsługi organizacyjno – administracyjnej specjalistycznych badań medycznych i psychologicznych wykonywanych w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ON) celem zapewnienia sprawnego ich przebiegu.
 • Prowadzenie obsługi organizacyjno – administracyjnej postępowań ws. odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności celem zapewnienia sprawnego ich przebiegu.
 • Przygotowywanie informacji kwartalnej o realizacji zadań PZON na podstawie informacji uzyskanych od starostów oraz ON celem przekazania Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • Udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów regulujących postępowanie ws. orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności celem zapewnienia jednolitego orzekania przez PZON oraz udzielania informacji klientom ON.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych; w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku prawo lub administracja doświadczenie zawodowe nie jest wymagane
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi do niej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań ws. odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 • wykształcenie: brak na kierunku prawo lub administracja
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • wystąpienia publiczne
 • myślenie analityczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji nadzoru wojewody nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2019 r.

Inspektor wojewódzki

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna