Inspektor wojewódzki
Włocławek
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek ul. Brzeska 8 – podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych przez Wojewodę, o których mowa w ustawie Prawo wodne, w szczególności w zakresie: ustalania strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody, ustanawianie obszarów ochronnych, przyjmowania planów utrzymania wód, określanie rozmiaru korzystania z wód w sytuacjach nadzwyczajnych, wprowadzanie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód i zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej,
 • analizowanie, sprawdzanie i potwierdzanie protokołów indywidualnych rolników, w celu umożliwienia im uzyskania pomocy z tytułu strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w rolnictwie,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków skierowanych do Wojewody w sprawie rolnictwa, w celu udzielenia pomocy i wyjaśnień poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
 • prowadzenie spraw wieloosobowego stanowiska pracy, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ustawy prawo wodne,
 • znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów,
 • odporność na stres, efektywna komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, rolnictwo, hydrologia, geologia, inżynieria i gospodarka wodna,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska lub rolnictwem,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Inspektor wojewódzki

Włocławek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna