Inspektor wojewódzki
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Warunki pracy

- krajowe wyjazdy służbowe
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (rodziny zagrożone lub wykluczone społecznie, w tym bezdomni, niepełnosprawni, osoby z zaburzeniami psychicznymi, opuszczające zakład karny) i przeprowadzaniem kontroli w jednostkach
- zagrożenie korupcją
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- miejsce pracy zlokalizowane na X piętrze biurowca
- obiekty jednostek kontrolowanych
- dostęp do systemów teleinformatycznych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola jakości realizowanych zadań w ośrodkach pomocy społecznej
 • kontrola jakości realizowanych zadań w placówkach tymczasowego schronienia (zapewniających miejsca noclegowe)
 • kontrola realizacji zadań samorządu województwa, w zakresie jakości działalności regionalnego ośrodka polityki społecznej
 • kontrola jakości usług realizowanych z obszaru pomocy społecznej, przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie umowy z wojewodą
 • kontrola jakości usług wykonywanych z obszaru pomocy społecznej, przez podmioty niepubliczne, na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej
 • egzekwowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych i informowanie organów prowadzących o wynikach przeprowadzonych kontroli
 • rozpoznawanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w woj. lubuskim, wymagających rozwoju
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych ze stosowaniem ustawowych sankcji, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w realizacji zadań, świadczonych w kontrolowanych jednostkach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • znajomość przepisów z obszaru pomocy społecznej, postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność pracy w zespole, w stresie
 • efektywna komunikacja, empatia, asertywność
 • znajomość pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi: edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia psychicznego
 • szczególne uprawnienia: specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/71 15 263

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor wojewódzki

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna