Inspektor wojewódzki
Świnoujście
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw OBSŁUGI KLIENTA W SPRAWACH PASZPORTOWYCH w Terenowym Punkcie Paszportowym w Świnoujściu
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warunki pracy

• charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
• stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• w budynku nie ma windy, ale jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, istnieją architektoniczne bariery w postaci schodów między kondygnacjami, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy oraz inne urządzenia biurowe - obsługa komputera powyżej
4 godzin dziennie,
• większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej - praca z dokumentami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa klientów w sprawach paszportowych. Weryfikowanie danych zawartych we wniosku z dokumentami tożsamości osoby składającej wniosek i rejestrowanie wniosku i danych biometrycznych osoby w Paszportowym Systemie Obsługi Obywatela, w procesie przyjmowania wniosków o wydanie dokumentu paszportowego.
 • Przyjmowanie oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na wydanie paszportu małoletnim, potwierdzanie własnoręczności podpisu rodzica.
 • Wydawanie zrealizowanych paszportów.
 • Rejestrowanie zdarzeń i aktualizacja Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela.
 • Przyjmowanie oświadczeń o utracie dokumentów.
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt prowadzonych spraw zakończonych do archiwum zakładowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Realizacja wybranych zadań z zakresu ustawy o cudzoziemcach – przyjmowanie wniosków o wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, weryfikacja dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze klienta lub w administracji publicznej albo obszarze stosowania prawa w praktyce lub pracy biurowej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o dokumentach paszportowych, o ochronie danych osobowych, o cudzoziemcach
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • spostrzegawczość
 • systematyczność
 • dokładność
 • umiejętność w pracy w zespole
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Pracownikom oferujemy:
• terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto ok. 15 600 zł rocznie
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• praca w korpusie służby cywilnej
• dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% - max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od oceny półrocznej
• fundusz socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.
• możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych
• dogodne i elastyczne godziny pracy
• możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
• szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego
• możliwość awansu poziomego i pionowego
• możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie -
do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia
i wynagrodzenia)
• możliwość refundacji części kosztów za studia i kursy językowe

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca”
lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 542 lub 400.

REKRUTACJA:

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
• Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
• Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
• Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”,
• Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
• Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
• Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
• Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
• Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr
w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 278 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
• Rozmowa kwalifikacyjna

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
• Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem
• Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/,
w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

Inspektor wojewódzki

Świnoujście

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna