Inspektor wojewódzki

Dodano: 11.02.2020
Inspektor wojewódzki
Wrocław
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw programów rządowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddział Infrastruktury Technicznej

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego,
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,
-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z procedurą naboru wniosków o dofinansowanie oraz obsługą Komisji w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie poprzez: rejestrację wniosków, opracowanie listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania
 • przeprowadzanie weryfikacji wniosków o wypłatę dofinansowania oraz przedkładanych dokumentów finansowych w zakresie zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie
 • prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji inwestycji i wykorzystania środków finansowych przekazywanych w ramach programów rządowych
 • monitorowanie i kontrolowanie stopnia wykorzystania dofinansowania oraz realizacji inwestycji przez beneficjentów w zakresie zgodności z wymogami programów rządowych, zapisami umowy o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie: zmian harmonogramu i list dofinansowania, projektów umów o dofinansowanie i aneksów do umów w ramach programów rządowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie wydania decyzji o zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 • udzielanie szczegółowych informacji i wyjaśnień podmiotom zainteresowanym udziałem w naborze lub uczestniczącym w ich realizacji, a także Komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji programu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne
 • znajomość ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Organizacji i Rozwoju
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  Dokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej IF/IT/01/02/2020”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3153,37 – 4589,15 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.