Inspektor wojewódzki
Kraków
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw obsługi finansowej budżetu Oddziału w zakresie programów wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji w infrastrukturze komunalnej
w Oddziale Koordynacji Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa

Warunki pracy

Zakreślony termin na rozliczenie zadań, pod względem finansowym, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po ich zakończeniu, będących przedmiotem dofinansowania (co dotyczy od kilkudziesięciu do kilkuset zadań); konieczność bardzo częstego kontaktowania się z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za realizację zadań w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień w krótkim czasie (przekazywanie środków, koniec roku kalendarzowego - budżetowego).

nietypowe godziny pracy podczas naboru wniosków o dofinansowanie zadań wynikające z konieczności realizacji nawet kilku naborów w trakcie roku zgodnie z określonym w programie harmonogramem (duża ilość wniosków, a krótki okres na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie.
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów dyspozycji przekazania środków do Wydziału Finansów i Budżetu w celu przekazania jednostkom samorządu terytorialnego środków na dofinansowanie zadań wynikających z zawartych umów o dofinansowanie
 • Przygotowywanie i aktualizacja harmonogramów, w układzie miesięcznym, przekazywania środków na zadania przeznaczone do dofinansowania w celu przekazania środków jednostkom samorządu terytorialnego
 • Rozliczanie zadań pod względem finansowym zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, będące przedmiotem dofinansowania, w tym stwierdzenie zgodności rozliczenia końcowego rzeczowo-finansowego zadań z wnioskowanym zakresem rzeczowo-finansowym zadań przedstawionych do dofinansowania
 • Monitorowanie wykorzystania limitów środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań ustalonych przez dysponenta środków, dokonywanie bieżącej analizy środków możliwych do wykorzystania
 • Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdania z realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie
 • Współdziałanie w przeprowadzanych naborach w zakresie finansowym w celu sprawdzenia prawidłowości wnioskowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwot dofinansowania w złożonych wnioskach aplikacyjnych
 • Dokonywanie analiz terminowości rozliczania zadań i wykorzystania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz sporządzanie wniosków do Wydziału Finansów i Budżetu o przygotowanie projektu decyzji I instancji w celu wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu środków pozabudżetowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o Funduszu Dróg Samorządowych, o prowadzeniu polityki rozwoju oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność pracy na komputerze oraz znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność argumentowania, analitycznego myślenia, kreatywność
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • asertywność
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
- regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
- bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w aktywnościach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych), dopłatę do kart sportowych,
- parking dla rowerów,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 838 lub (12) 39 21 443


Inspektor wojewódzki

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna