Inspektor wojewódzki
Wrocław
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw finansowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Warunki pracy

-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego;
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety,
- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych na towary i usługi do 30 000 euro na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • przeprowadzanie kontroli finansowej w zakresie wykorzystania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty uprawione do jej otrzymania,
 • prowadzenie spraw dotyczących podziału i rozliczania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresie obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych oraz stowarzyszeniom w zakresie ratownictwa wodnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu i wyposażenia Wydziału,
 • opracowywanie projektu planu budżetu Wojewody w zakresie zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • opracowywanie zmian w planie finansowym Urzędu w zakresie zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych na towary i usługi powyżej 30 000 euro na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” lub oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość Kodeksu Cywilnego w zakresie części ogólnej
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość klasyfikacji budżetowej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność współpracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale od 2653,04 do 4088,83 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Inspektor wojewódzki

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna