Inspektor wojewódzki
Lublin
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw legalizacji pobytu cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe,
- stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie wniosków oraz prowadzenie postępowań cudzoziemców w sprawach: o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP, pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • występowanie do Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o opinie dot. cudzoziemca, wzywanie o uzupełnienie dokumentów, przesłuchiwanie stron i świadków, występowanie do Straży Granicznej o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i sprawdzeń lokalu, o udostępnienie informacji granicznej, prowadzenie korespondencji z innymi organami i przygotowywanie projektów uzasadnień decyzji, postanowień i pism w wyżej wymienionych sprawach,
 • rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o przedłużenie wiz krajowych lub Schengen oraz umieszczanie w wymienionym dokumencie podróży cudzoziemca wizy krajowej,
 • wzywanie do uzupełnienia dokumentów, prowadzenie korespondencji z właściwymi Konsulatami RP, dokonywanie sprawdzeń w systemie informacji wizowej (VIS), przygotowywanie projektów uzasadnień decyzji, postanowień i pism w tych sprawach,
 • rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca oraz polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, wzywanie do uzupełnienia dokumentów, przygotowywanie projektów uzasadnień decyzji, postanowień i pism w tych sprawach,
 • udzielanie pisemnych informacji z zakresu spraw cudzoziemców klientom urzędu, innym organom oraz instytucjom,
 • obsługiwanie systemu informatycznego POBYT, systemu informacyjnego Schengen (SIS) oraz systemu informacji wizowej (VIS), rejestr Kart Polaka.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku w obszarze postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców,
 • znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach, Kodeks postępowania administracyjnego, o Karcie Polaka, o repatriacji, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość języka ukraińskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność zastosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • organizacja pracy własnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2900 – 3300 zł/mies. (+ dodatek stażowy).

Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2019 r.

List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.

Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów o których mowa w dokumentach niezbędnych będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do LUW w Lublinie.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej LUW w Lublinie).
Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.

Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.

Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Inspektor wojewódzki

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna