Inspektor wojewódzki
Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru instancyjnego i kontroli
w Wydziale Polityki Społecznej

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku,
- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie odwołań osób bezrobotnych od decyzji starostów w celu weryfikacji rozstrzygnięć w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia (decyzje wydawane w II instancji), opracowywanie decyzji w trybach nadzwyczajnych postępowania administracyjnego oraz odpowiedzi na skargi składane za pośrednictwem Wojewody do sądów administracyjnych;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością marszałka województwa lub starosty, wojewódzkiego lub powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów w celu oceny prawidłowości i wykonania zadań z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy;
 • kontrola zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej, organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków turnusowych, w celu zbadania i oceny spełniania ustawowych warunków i obowiązków, zlikwidowania nieprawidłowości bądź naruszeń prawa oraz doskonalenia jakości funkcjonowania;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, w celu przyznania bądź stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej oraz okresowego zwolnienia od spełniania lub utrzymywania ustawowych obowiązków bądź warunków oraz w celu nadania, przedłużenia bądź stwierdzenia utraty przez jednostkę organizacyjną statusu centrum integracji społecznej;
 • organizowanie finansowanych z Funduszu Pracy, szkoleń pracowników urzędu wojewódzkiego, wojewódzkiego urzędu pracy i powiatowych urzędów pracy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych publicznych służb zatrudnienia;
 • sporządzanie bieżących oraz okresowych informacji i sprawozdań dotyczących postępowań odwoławczych prowadzonych z zakresu rynku pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej, organizatorów turnusów i ośrodków turnusowych, z funkcjonowania centrów integracji społecznej dla ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, w celu monitorowania oraz okresowej oceny stanu i efektywności działalności ww. jednostek na terenie województwa;
 • prowadzenie rejestru zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, jednostek organizacyjnych posiadających status centrum integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych w celu zapewnienia spełnienia przez ww. podmioty ustawowych warunków, a także identyfikacji i monitorowania podmiotów prowadzących ww. jednostki na terenie województwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenia zawodowe: 1 rok w administracji
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • znajomość ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe z zakresu prawa, administracji, kontroli lub audytu
 • 1 rok doświadczenia w obszarze kontroli/audytu, wydawania decyzji administracyjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 121)

  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
 wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.Pracownikom oferujemy:
 „trzynaste wynagrodzenie”;
 ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
 pakiet szkoleń;
 pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
 stabilność zatrudnienia;
 miłą atmosferę pracy.

Inspektor wojewódzki

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna