Inspektor wojewódzki
Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem dozoru i ochrony fizycznej poprzez monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz pożaru, obsługa systemów monitoringu i ich udostępnianie wyłącznie na żądanie uprawnionych podmiotów oraz zabezpieczenie mienia Urzędu przed kradzieżą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem ze strony osób przypadkowych, osób dopuszczających się wykroczeń lub przestępstw, grup przestępczych, organizacji terrorystycznych albo osób dążących do dokonania dywersji lub sabotażu. Kontrola obiektów Urzędu, które mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kontrola osób i pojazdów wjeżdżających na teren Urzędu, identyfikacja i kontrola pojazdów uprawnionych do parkowania, w tym w szczególności sprawdzanie na zewnątrz i od wewnątrz budynków w zakresie wykrywania podejrzanych osób oraz poszukiwania podejrzanych przedmiotów,
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy służby portierskiej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także realizacji umów związanych z ochroną osób i mienia wykonywaną przez podmioty zewnętrzne,
 • opracowanie oraz aktualizacja planów i procedur dotyczących zabezpieczenia budynków Urzędu oraz zasad współdziałania z kierownikami instytucji wykonujących działalność statutową w budynkach Urzędu,
 • monitorowanie funkcjonowania i utrzymanie w stałej sprawności systemów alarmowych i monitoringu oraz opracowanie i aktualizacja dokumentacji prowadzonego monitoringu przez pracowników portierni,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i obiektów Urzędu, określonych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność stosowania regulacji prawnych w praktyce,
 • odporność na stres, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie kreatywne, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne, asertywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną osób i mienia,
 • posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Inspektor wojewódzki

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna