Inspektor wojewódzki
Elbląg
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad realizacją przez samorząd terytorialny świadczeń rodzinnych, świadczeń z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w Wydziale Polityki Społecznej

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad realizacją przez samorząd terytorialny świadczeń rodzinnych, świadczeń z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez kontrolę jednostek samorządu realizujących ww. zadania, w celu zbadania i oceny stanu faktycznego ze stanem wymaganym przez normy prawne, zlikwidowania nieprawidłowości oraz doskonalenia jakości działalności;
 • udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom;
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz udzielanie klientom wyjaśnień oraz informacji o przysługujących im uprawnieniach do świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w celu przeciwdziałania nienależytemu wykonywaniu ww. zadań przez właściwe organy lub ich pracowników oraz eliminowania przypadków naruszania praworządności lub interesów skarżącego;
 • opracowywanie okresowych analiz statystyczno–jakościowych dotyczących wykonywania przez samorząd terytorialny zadań objętych nadzorem, w celu monitorowania oraz okresowej oceny stanu ich realizacji;
 • opiniowanie projektów uchwał organów samorządów terytorialnych, w celu stwierdzenia ich zgodności z obowiązującym prawem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 121)

  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia oraz miejsce pracy)" na liście motywacyjnym

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
 wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.

Pracownikom oferujemy:
 „trzynaste wynagrodzenie”;
 ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
 pakiet szkoleń;
 pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
 stabilność zatrudnienia;
 miłą atmosferę pracy.

Inspektor wojewódzki

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna