Inspektor wojewódzki
Słupsk
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw rekompensat za mienie zabużańskie i gospodarki nieruchomościami
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• zagrożenie korupcją,
• permanentna obsługa klienta zewnętrznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
• dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
• dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
• możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek stron, analizowanie i gromadzenie materiału dowodowego poprzez występowanie do innych organów, instytucji, archiwów i konsulów RP z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i rozpatrywanie wniosków z zakresu realizacji prawa do rekompensaty oraz przygotowywanie projektów decyzji Wojewody Pomorskiego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania , uchylenia lub zmiany decyzji, zaświadczeń i postanowień,
 • dokonywanie adnotacji na decyzjach – zaświadczeniach, wydanych przez urzędy rejonowe i starostwa powiatowe o wybranej formie rekompensaty i jej wysokości oraz dokonywanie ich weryfikacji,
 • weryfikacja pod względem formalno-prawnym i analizowanie poprawności operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji a także interpelacji oraz zapytań posłów i senatorów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu, zarządu Lasów Państwowych,
 • współpraca z organami państwowymi i instytucjami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustaw: o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP, o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego, dekretu o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze;
 • przeszkolenie: z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzające przeszkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, bądź numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce „Praca w PUW” https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i-oswiadczenia.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3000 zł/mies. (+ wysługa lat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 584, (58) 30 77 141.

Inspektor wojewódzki

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna